Szkoła Borek WlkpRekrutacja 2018/2019 [ zobacz ]        Zajęcia dodatkowe od kwietnia 2018! [ zobacz ]       Nowe projekty! [ zobacz ]        ROK DLA NIEPODLEGŁEJ [ zobacz ]                
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła BorekSzkoła BorekSzkoła BorekSzkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Szkoła Borek
Strona głównaAktualnościGaleriaOgłoszeniaPliki do pobraniaKontakt

Koncepcja pracy szkołyZałącznik do uchwały nr 19/2015/2016
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp.
w Borku Wlkp.
z dnia 31 marca 2016r.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W BORKU WLKP.

„Koncepcja pracy szkoły” została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. i zatwierdzona uchwałą nr 1/2015/2016 w dniu 09.04.2016.

CEL NADRZĘDNY:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie podstaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia.
Do realizacji tego celu działania podejmowane będą w następujących obszarach:
1. Dydaktyka.
2. Wychowanie i opieka.
3. Baza i promocja.

I DYDAKTYKA – KSZTAŁCENIE

Działania:
1. systematyczne stosowanie na lekcjach metod aktywizujących,
2. dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb uczniów,
3. motywowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach,
4. monitorowanie realizacji podstawy programowej,
5. dobór szkolnych programów nauczania,
6. wykorzystywanie do dalszej pracy wniosków z analizy wyników egzaminów próbnych i egzaminów zewnętrznych,
7. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Kryterium sukcesu:
- szkoła dostępna dla wszystkich uczniów poprzez obiektywne i ogólne uznanie zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach
- wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych
-zwiększenie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych
- zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzonych nowoczesnymi metodami nauczania w stosunku do lat poprzednich, ze szczególnym akcentem na nowoczesne metody aktywizujące ucznia
- wzrost liczby nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe
- wzrost liczby uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki nauczania
- podniesienie standardu nauczania języków obcych w odniesieniu do lat ubiegłych
- wzbogacenie bazy dydaktycznej do nauczania języków obcych
- wzbogacenie oferty kół zainteresowań w zakresie informatyki.

MODEL ABSOLWENTA:
a) aktywny
- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
- wykazuje się samodzielnością  
b) ciekawy świata
- stara się poszerzyć swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł
- lubi i chce się uczyć
- wrażliwy na piękno przyrody (wrażliwość ekologiczna)
c) odpowiedzialny
- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
- umie rozwiązywać problemy
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować
- umie dokonać samooceny
d) krytyczny
- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.

II WYCHOWANIE I OPIEKA

Działania:
1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
2. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
3. Rozwijanie współpracy z rodzicami w różnych płaszczyznach działalności szkoły oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Praca profilaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza szkoły.
5. Podtrzymywanie tradycji szkoły.

Kryterium sukcesu:

- szkoła jest postrzegana jako przyjazna uczniom
- uczniowie budują i akceptują tradycję i obrzędowość szkoły
- szkoła postrzegana jest jako bezpieczna, bez agresji
- szkoła postrzegana jest jako przygotowująca do startu w dorosłe życie
- rodzice znają organizację szkoły i aktualne przepisy oświatowe
- rodzice wyrażają opinię na temat funkcjonowania szkoły
- wychowawcy systematycznie przeprowadzają edukację rodziców na tematy związane z wychowaniem
- w procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne
- nauczyciele- wychowawcy rozpoznają potrzebę w zakresie opieki nad uczniami, znają środowisko wychowawcze swoich uczniów
- szkoła zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
- uczniowie przestrzegają przyjętych zasad zachowania
- środki zaradcze podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane skutki.

MODEL ABSOLWENTA:

Cechy modelu absolwenta

Odpowiedzialność
- podejmowanie działań i przewidywanie ich konsekwencji
- umiejętność rozwiązywania problemów
-radość z sukcesów i akceptacja porażki
- umiejętność samooceny
- świadomość istnienia słabych stron i pracy nad nimi
- umiejętność współdziałania w zespole
- znajomość zasad dobrego zachowania

Otwartość
- łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
- umiejętność współdziałania w grupie
- dobra organizacja
- prezentacja własnego punktu widzenia
- prezentowanie swojej wartości i własnych umiejętności
- rozbudzanie w sobie potrzeby ciągłego rozwoju

Patriotyzm

- znajomość symboli narodowych i regionalnych
- dbałość o honor i tradycję zespołu szkół poprzez poznawanie historii powstania wielkopolskiego oraz postaci powstańców z regionu

Tolerancja
- wrażliwość na potrzeby innych
- akceptacja niepełnosprawności
- rozumienie różnic kulturowych, rasowych, wyznaniowych
- poznanie i akceptacja siebie
- niezgoda na wszelką pomoc i reagowanie na nią

III BAZA I PROMOCJA

Działania:
1. Systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe, książki, pozycje multimedialne.
2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, np. od sponsorów.
3. Efektywna współpraca społeczności szkolnej na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.
4. Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
6. Zaangażowanie w akcje służące lokalnej społeczności i ogólnopolskie akcje społeczne.
7. Uczestnictwo szkoły w uroczystościach lokalnych.
8. Budowanie tradycji szkoły.
9. Systematyczne uczestnictwo uczniów w konkursach i zawodach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym – promocja osiągnięć uczniów.

Kryterium sukcesu:
szkoła wyposażona w odpowiednie środki dydaktyczne, dobrze zorganizowana, funkcjonalna dla uczniów i pracowników; dobrze promowana w środowisku lokalnym, otwarta na współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

MODEL ABSOLWENTA:
a) aktywny – posiada zainteresowania, które na bieżąco rozwija; wykazuje się samodzielnością, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
b) pracowity i ambitny – opanował wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, doskonali swoje umiejętności; uzupełnia swoją wiedzę
c) ciekawy świata – korzysta z różnych źródeł informacji
d) wrażliwy i tolerancyjny – rozumie i szanuje poglądy innych; angażuje się w działania mające na celu pomoc innym
e) odpowiedzialny – przewiduje konsekwencje swoich działań: podejmuje właściwe decyzje w celu rozwiązania swoich problemów, rozpoznaje swoje słabe strony, doskonali się
f) asertywny - potrafi odmawiać, nie krzywdząc innych, przyjmuje konstruktywną krytykę innych, potrafi bronić własnych praw i poglądów, zna swoją wartość, zna i respektuje prawa innych
4
g) otwarty – potrafi współdziałać w grupie; łatwo nawiązuje kontakty
h) krytyczny – selekcjonuje informacje i wybiera rzetelne i przydatne
i) kulturalny i koleżeński – wykazuje wysoki poziom kultury osobistej; szanuje innych.Wizyta Harcerzy w przedszkolu
Wizyta Harcerzy w przedszkolu

Maj 2018
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Dziś obchodzimy imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny

21:13:05

Film o szkole
Film o szkole

Prezentacja szkoły
Prezentacja szkołyeDziennik
eDziennik

Twórczość uczniów
Twórczość uczniów

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ - dołącz do nas na Facebooku!
ROK DLA NIEPODLEGŁEJ - dołącz do nas na Facebooku!

SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA - zobacz wyniki!
SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA - zobacz wyniki!
Projekty eSzkoła
Projekty eSzkoła
Szlakiem krzyży, kapliczek i figur przydrożnych
Szlakiem krzyży, kapliczek i figur przydrożnych
Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu...
Gdyby nie Oni, nie byłbyś tu...
Co tam kuka w lesie?
Co tam kuka w lesie?
Nasza szkoła jest epicka!!!
Nasza szkoła jest epicka!!!